GOLDEN COOKIE

golden cookie

 

Vind het gouden cookie en win een jaar lang gratis cookies!

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Hou Je Wafel en zijn van toepassing op de ‘Actie’.
 • Dit kansspel wordt georganiseerd ter promotie van het merk Hou Je Wafel
 • Het betreft een tijdelijke Actie, de Actie loopt van 10 augustus 2022 tot 10 november 2022*. Na de einddatum worden er geen deelnames meer in behandeling genomen.* De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging zal de Actie per direct van de website worden verwijderd.
 • Deelnemers aan de Actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten: personeel van Organisator alsmede de betrokkenen.
 • Om deel te nemen aan de actie moet er een order worden geplaatst van minstens 15 euro aankoopbedrag
 • Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet en de aankoopverplichting, geen extra kosten verbonden.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

De actie

 • Om deel te nemen aan de actie moet er een order worden geplaatst van minstens 15 euro aankoopbedrag. Indien de deelnemer in de verpakking de golden cookie aantreft, dient het koekje samen met de verpakking en de bijgevoegde folder te worden bewaard. Deze dienen als bewijs en kunnen door de organisator worden opgevraagd.

Looptijd

 • In de periode van 10 augustus 2022 tot 10 november 2022 kunnen deelnemers de gekochte verpakkingen met daarin het golden cookie aanmelden via info@houjewafels.nl
 • Aanmeldingen na 10 november 2022 worden niet meer in behandeling genomen.

De prijs

 • Gedurende de gehele actieperiode van 10 augustus 2022 tot 10 november 2022 zijn er 10 prijzen te winnen. Golden Cookie (5x) = De prijs bestaat uit 12 maanden een 4-pack cookies t.w.v. €162,-

  Silver cookie (5x)  = De prijs bestaat uit één cadeaubon t.w.v. €25,00

 • De aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt door het vinden van het golden cookie in de order van tenminste €15,- aan aankoopbedrag en melding hiervan bij de organisator middels het doorgeven van de unieke code zoals vermeld op de folder bijgevoegd bij het golden cookie.
 • Prijswinnaars melden zich bij de Organisator via info@houjewafels.nl o.v.v. “Golden Cookie”. In deze mail vermeldt de winnaar de unieke code zoals vermeld op de folder bijgevoegd bij het Golden Cookie. Na ontvangst van de mail met de juiste unieke code en na opvraag van de verpakking, de folder met de code en de Gouden Wikkel, zal de Organisator overgaan tot uitkering van de prijzen.

Slotbepalingen

 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie.
 • Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 • Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de deelnemer aan de Actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zal de deelnemer zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail gestuurd worden naar info@houjewafels.nl
 • Deze voorwaarden kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek door het sturen een e-mail te sturen naar info@houjewafels en zijn vermeld op de website www.houjewafels.nl

Privacy Policy

Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de Organisator toestemming tot het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt enkel plaats ten einde de cadeaubonnen te kunnen afleveren. Hiermee handelt de Organisator geheel in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.